Zriaďovacia listina

 1. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

 2. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých možno poskytovať sociálne služby deťom
  s duševnými poruchami a poruchami správania, od 6 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku,
  v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelým od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách,
  pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje.

 4. Domov sociálnych služieb sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania detí a prípravy na ich povolanie. Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich
  ich postihnutiu.

 5. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých je povinný pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí (§ 747 až 753 Občianskeho zákonníka), ak ho o to prijímateľ sociálnej služby požiada.

 6. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby
  za účasti prijímateľa sociálnej služby. Účasť prijímateľa sociálnej služby sa nevyžaduje,
  ak to neumožňuje jeho zdravotný stav. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.

 7. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých je povinný plniť procedurálne podmienky, personálne podmienky a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A zákona o sociálnych službách. Zároveň je povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými
   v súlade s predmetnou prílohou oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby
  v im zrozumiteľnej forme. Zariadenie sociálnych služieb je povinné umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a poskytnúť súčinnosť pri tomto hodnotení.

 8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.

 9. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých nemožno používať prostriedky netelesného
  a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia za podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách.

 10. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých nemožno poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

 11. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých sa poskytuje sociálna služba na základe zmluvy
  o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

 12. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých sa poskytujú sociálne služby ambulantnou formou
  a celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý alebo čas určitý.

 13. Kapacita Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých je 65 miest, z toho:     57 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby: ambulantná,     8 miest v domove sociálnych služieb ,
  forma sociálnej služby: celoročná pobytová.

 14. Práva a povinnosti a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré nie sú uvedené v tejto zriaďovacej listine, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zriaďovacia listina